Dweud eich Barn

Bydd adborth a gyflwynir cyn dydd Llun 13 Ionawr 2020 yn cael ei adolygu gan dîm y prosiect a’i ystyried cyn cyflwyno’r cynlluniau terfynol i Gyngor Sir Powys.

Bydd ein dulliau ymgynghori a derbyn adborth yn cael eu crynhoi yn yr Adroddiad

Step 1 of 2

 • Datganiad Preifatrwydd

  Trwy lenwi'r ffurflen ar-lein hon rydych yn cytuno y gallwn ddal a phrosesu'ch data personol mewn perthynas â'r ymarfer ymgynghori gyhoeddus hon.

  • Byddwn ond yn rhannu eich data personol gyda thîm cynllunio Aldi at ddibenion gwerthuso cynllunio yn unig.
  • Ni ddefnyddir eich data personol adnabyddadwy at unrhyw ddibenion eraill heb eich caniatâd.

  Byddwn yn defnyddio'ch data i:

  • Anfon diweddariadau atoch am y prosiect (lle rydych yn darparu'ch manylion cyswllt i ni).
  • Datblygu Datganiad o Ymgynghori Cymunedol (neu ddogfen debyg) am yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn a gaiff ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio neu gorff tebyg; bydd hon yn ddogfen sydd ar gael i'r cyhoedd. Bydd eich sylwadau'n ddienw, a byddwn ond yn eich adnabod chi yn yr adroddiadau hyn â'ch caniatâd penodol.

  Os darparwch eich manylion cyswllt i ni, efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn rhagor i chi am y sylwadau a wnaethoch.

  Rydym yn awyddus i glywed eich adborth ar ein cynigion ar gyfer siop fwyd gymunedol newydd ar dir oddi ar yr A525 (Lon Gwernydd) yn Rhuthun.

  Bydd adborth a gyflwynir cyn Dydd Gwener 24 Mai 2019 yn cael ei adolygu gan dîm y prosiect a'i ystyried cyn cyflwyno'r cynlluniau terfynol i Gyngor Sir Ddinbych.

  Bydd ein dulliau ymgynghori a derbyn adborth yn cael eu crynhoi yn yr Adroddiad Ymgynghori Cyn-ymgeisio (Adroddiad PAC), a gyflwynir fel rhan o'r cais cynllunio.

 • Eich manylion

 • Os byddwch yn dewis peidio â llenwi pob rhan o'r adran hon, ni fyddwn yn gallu cynnwys eich sylwadau yn y broses ymgynghori.

 • Eich manylion cyswllt

 • Byddwn yn defnyddio'r manylion hyn i gysylltu â chi a byddwn yn eich diweddaru ar y cynigion. Does dim rhaid i chi lenwi'r adran hon pe byddai'n well gennych ni wnaethom gysylltu â chi.